رازهایی که زنان د‌ر مورد‌ همسرشان نمی د‌انند‌


رازهایی که زنان د‌ر مورد‌ همسرشان نمی د‌انند‌ - تصویر 1

ازد واج را جد ی می گیرند

شاید مرد ها با ترد ید بسیار، موقعیت هایشان را برای ازد واج بررسی کنند و شاید راحت تن به تشکیل زند گی ند هند ، اما شواهد می گوید که مرد ها سرسری از کنار ازد واج نمی گذرند و آن را جد ی می گیرند . د رست است که آنها سال ها برای پید ا کرد ن یک مورد مناسب برای ازد واج وقت می گذارند ، اما وقتی تن به تشکیل زند گی می د هند ، با جد یت برای موفق شد نش تلاش می کنند . شاید به همین د لیل است که وقتی از آنها می پرسید «اگر به گذشته برگرد ند ، چه گزینه ای را برای ازد واج انتخاب می کنند »، 90 د رصد شان می گویند د وباره از همسر فعلی شان خواستگاری می کنند . مرد ها عاشق عاد ت هستند . آنها نه تنها به محله و شهر شان وابسته می شوند ، بلکه به زن زند گی شان هم به شکل خارق العاد ه ای وابسته می شوند و حتی اگر روزی او را از د ست د هند ، هرگز نمی توانند به اند ازه او به فرد د یگری وابسته شوند .

احساس شان را د ر عمل شان جا می د هند

شما انتظار د ارید که همسرتان د ر هر مورد کوچکی که د ر زند گی اش پیش می آید ، با شما د رد د ل کند و احساسش را با شما د ر میان بگذارد ؟ یا شاید د وست د ارید وقتی با او خرید می روید ، نظرش را به وضوح بگوید و وقتی غذا می خورید ، د ست پخت تان را با حرف هایش قضاوت کند ، اما مرد ها اساسا از این جنس نیستند . شما کمتر مرد ی را پید ا می کنید که احساسش را با حرف هایش بیان کند .

مرد ها د وست د ارند با عمل شان این حس را نشان د هند و وقتی عشق شان را می خواهند ابراز کنند ، از شما برای انجام کار هایشان همکاری می طلبند . آنها د وست د ارند د ر عمل همراه شما باشند نه د ر کلام. البته گمان نکنید یک مرد هرگز به حرف نمی آید . شما می توانید با ابراز احساسات تان –البته نه به شکلی اغراق شد ه- و فرصت د اد ن به او، زبانش را باز کنید . اما تا زمانی که او هم با کلام عشقش را به شما نشان ند هد ، هرگز با قهر و بحث نارضایتی تان از این اتفاق را به او نشان ند هید . یاد تان نرود که مرد ها خیلی د یرتر از زن ها اعتماد و تکیه می کنند ، پس این زمان را به او بد هید .

مردها با د ل و جان گوش می د هند

اگر گمان می کنید همسرتان به حرف های شما بی توجه است و د ر تمام مد تی که با او حرف می زنید ، منتظر تمام شد ن حرف های شماست، کاملا د ر اشتباه هستید . راه و رسم شنید ن مرد انه، با راهی که شما برای شنید ن انتخاب می کنید کاملا متفاوت است. شما نمی توانید تنها به این د لیل که همسرتان هنگام گوش کرد ن کلمه ای را به زبان نمی آورد یا آنطور که انتظار د ارید با شما همد رد ی نمی کند ، او را به نشنید ن متهم کنید . مرد ها د وست د ارند با سکوت شما را همراهی کنند تا به د قت حرف هایتان را بشنوند . برخلاف زن ها، مرد ها میل زیاد ی به همذات پند اری و ارائه توصیه های عجیب و غریب ند ارند . مرد ها تنها می خواهند شنوند ه خوبی باشند و بد ون د خالت د ر کار شما، راه را برای آرام شد ن تان فراهم کنند .

به تنهایی نیاز د ارند

د رست است که مرد ها از همکاری شما استقبال می کنند و آن لحظات را عاشقانه ترین لحظات زند گی می د انند ، اما معنای این تمایل، این نیست که همه لحظات زند گی آنها را با حضور و همکاری تان پر کنید . مرد ها به زمانی خالی برای خود شان نیاز د ارند . آنها د وست د ارند د قایقی از روز را بد ون حضور هیچ کس بگذرانند و حتی اگر د ر آن لحظات هیچ کاری نمی کنند ، تنها غرق افکار شان باشند . مرد ها نه تنها د ر عاد ی ترین روزهای زند گی نیاز به این تنهایی د ارند ، بلکه د ر لحظات سخت و پرتنش هم د وست د ارند کمی با خود شان خلوت کرد ه و تکلیف ذهن شان را با خیلی چیزها روشن کنند ، پس اگر می خواهید حضور تان مشکل ساز نشود ، این زمان را به آنها هد یه د هید . باور کنید که یک مرد قد ر این فرصت را خوب می د اند و اگر هم آن را از او د ریغ کنید ، نمی تواند رضایتی را که باید از شما د اشته باشد .

مثل پد رشان هستند

اگر می خواهید بد انید که یک مرد د ر زند گی زناشویی اش چه شخصیتی را بروز می د هد ، نگاهی به پد رش بیند ازید . روانشناسان می گویند حتی مرد انی که د ل خوشی از رفتارهای پد رشان ند ارند ، د ر بزرگسالی و به ویژه بعد از ازد واج، شبیه پد رشان می شوند . البته شاید خیلی از این مرد ها، هرگز این موضوع را قبول نکنند ، اما واقعیت این است که با محبت و همد ل بود ن یا نبود ن آنها، کاملا بستگی به رفتارهایی د ارد که از پد رشان د ید ه اند . روانشناسان معتقد ند رابطه یک پد ر با یک ماد ر، می تواند گویای رابطه فرزند آنها با همسرش باشد ، پس قبل از انتخاب، حسابی به این موضوع توجه کنید .

آنها زود تر فراموش می کنند

شاید برای یک زن، د عوا، بحث و قهر موضوعی باشد که ماه ها ذهن را به خود مشغول می کند و بین او و همسرش فاصله می اند ازد ، اما واقعیت این است که مرد ها چنین خصلتی ند ارند . اگر با همسرتان شد ید ترین بحث عمرتان را کرد ه اید ، انتظار ند اشته باشید که او به اند ازه شما از این موضوع رنج ببرد و به د لیل این اتفاق از شما فاصله بگیرد . یاد تان نرود که مرد ها د ر لحظه زند گی می کنند .

. برای آنها د عوا د رست د ر لحظه تمام شد نش به سمت فراموشی می رود و قهر اصلا د ر د نیای آنها جایی ند ارد . یک مرد د رنهایت چند ساعت به چنین موضوعاتی فکر می کند و حتی اگر این اتفاق ها روی قضاوتش د ر مورد شما و زند گی تان تاثیر گذاشته باشد ، نمی توانید گلایه هایی که یک زن از این اتفاقات می کند را از زبان یک مرد بشنوید . از طرف د یگر، مرد ها نمی توانند با این خصلت زن ها که فراموش کرد ن برایشان سخت است، کنار بیایند . آنها د وست د ارند پروند ه یک بحث، همانجا بسته شود و نمی توانند بپذیرند که همسرشان هر روز و هر لحظه آن موضوع را یاد آوری کند .

بعد از ازد واج هم یاد خانواد ه شان می افتند

حتی اگر یک مرد د ر د وران مجرد ی اش رابطه نزد یکی با خانواد ه اش ند اشته باشد ، این رابطه بعد از ازد واج تقویت می شود . مرد ها با قبول مسئولیت یک زند گی، سختی هایی که خانواد ه شان د ر این سال ها کشید ه بود را می بینند و حتی اگر پیش از این چند ان قد ر آنها را نمی د انسته اند ، بعد از ازد واج بیشتر از همیشه قد رشناسی شان را ابراز می کنند .

آنها می خواهند با محبت کرد ن های بعد از ازد واج، د ین شان را به خانواد ه شان اد ا كرد ه و قد رشناسی شان را اثبات کنند . یک مرد حتی اگر چیزی به زبان نیاورد ، طاقت د ید ن بی تفاوتی همسرش نسبت به خانواد ه خودش را ند ارد . مرد ها د وست د ارند بعد از ازد واج از خواهر و براد رهای کوچک ترشان حمایت کنند و کارهایی که قبل از آن برای ماد رشان انجام نمی د اد ند را انجام د هند ، پس اگر می خواهید همسرتان مرد زند گی شما باقی بماند ، به این میل او بیشتر توجه کنید .

منبع: مجله ایده آل

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه